رنگی که دیوارهای خانه را هوشمند می کند

775
محققان با کمک رنگ رسانا می توانند دیوارهای یک خانه را هوشمند کنند. این رنگ به دیوارها قابلیت ردیابی حرکات کاربر را می دهد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده