یکی از اهداف بزرگ من بعد از ورود به مجلس اشتغال جوانان است .

198
یکی از اهداف بزرگ من بعد از ورود به مجلس اشتغال جوانان است .
اشتغال جوانان یکی از مسائل مهم و دغدغه های اقتصادی در جوامع امروزی است.