آموزش حسابداری مالیاتی-یکی از شرایط اصلی در قبول فاکتور رسمی

282
آموزش حسابداری مالیاتی-یکی از شرایط اصلی در قبول فاکتور رسمی
فاکتور رسمی شرایطی دارد که می بایست حسابدار در قبول و ثبت آن شرایطی را رعایت نماید که به یکی از آنها در این فیلم اشاره شده است