آموزش حل ریاضی پایه پنجم صفحه31 فصل2 جمع و تفریق عددهای مخلوط

39
این فیلم ها توسط گروه دوبرار تهیه شده است،
برای مشاهده سایر دروس پنجم به وبسایت dooy.ir به آدرس
https://dooy.ir/category/%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85/
و برای مشاهده فهرست ریاضی پنجم به وبسایت mathcool.ir به آدرس
https://mathcool.ir/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85/
مراجعه بفرمایید
همیار
همیار 12 دنبال کننده