آموزش حل ریاضی پایه ششم صفحه12 بخش پذیری

32
این فیلم ها توسط گروه دوبرار تهیه شده است،
برای مشاهده سایر دروس پنجم به وبسایت dooy.ir به آدرس
https://dooy.ir/category/%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
و برای مشاهده فهرست ریاضی پنجم به وبسایت mathcool.ir به آدرس
https://mathcool.ir/category/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85-1400/
همیار
همیار 11 دنبال کننده