ویدئوی شبیه سازی سه بعدی اثر COVID-19 بر ریه یک فرد میانسال سالم

293
ویدئوی شبیه سازی سه بعدی اثر COVID-19 بر ریه یک فرد میانسال سالم، تهیه شده توسط بیمارستان دانشگاهی جورج واشنگتن

نواحی زرد مناطق تحت تاثیر التهاب و عفونت را نشان می دهد./CNN

https://www.tasfiyeasa.com/