فیلم آموزش حسابداری - شروع بیمه بیکاری

286
در این کلیپ از مجموعه کلیپ های حسابداران برتر به توضیح تاریخ شروع بیمه بیکاری پرداخته می شود