طنز استاد استادان، برنامه سیزدهم «چگونه استاد شویم؟»

159
برنامه سیزدهم «چگونه استاد شویم؟»
برنامه‌ای طنز در حوزۀ فرهنگ، هنر و اجتماع با دیدگاه انتقادی، آموزشی و #طنزآگاهی.