نگاهی به افتخارات سپاهان در تاریخ لیگ برتر (نود ۱۷ مهر)