پاکبانان واکسیناسیون کرونا شدند

4
هزار پاکبان شهرداری شیراز با اولویت سن و بیماری زمینه ای، واکسیناسیون کرونا شدند.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده