نحوه استفاده از طبابرن

2
نحوه استفاده از محصول طبابرن تریتا
پانسمان طبابرن از یک سو از طریق ایجاد منافذ در دیواره میکروارگانیسم ها و از سوی دیگر از طریق اتصال DNA میکروارگانیسم و جلوگیری از رشد، میتوز و عملکرد میکروب ها باعث نابودی و غیرفعال گشتن میکروارگانیسم ها می گردد. بنابراین پانسمان طبابرن به وسیله نانو ذرات طلا اثرات آنتی میکروبیال دوگانه باکتریوسیدال و باکتریواستاتیک دارد و بر روی انواع میکروارگانیسم های مقاوم به درمان 2 اثرگذار است.
https://www.treetta.com/product/tebaburn/
تریتا
تریتا 0 دنبال کننده