داغترین‌ها: #انتخابات

سابلیمینال چاکرای هفتم - باز کردن چاکرا هفتم با سابلیمینال و فرکانس

763
https://www.sublimiran.com/product/sahasrara-chakra/

استفاده از قدرت سابلیمینال ( ضمیر ناخودآگاه ) شامل برترین عبارات تاکیدی برای متعادل سازی این چاکرا + فرکانس بهینه و مطمئن برای متعادل سازی آن