صحبت های رئیس جمهور در مراسم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال