اینجا خوزستان سرشار از نفت با مردمان فقیرش، وحید محتشمی