• 82

    چگونه در دستگاه های NVR - DVR رمز کاربر را تعریف کنیم؟ رمز کاربر را تغییر دهیم ؟

    چگونه در دستگاه های NVR - DVR رمز کاربر را تعریف کنیم؟ رمز کاربر را تغییر دهیم ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی