آيا در عالم ذر و الست از انسان ها امتحان گرفته اند که يکی شاه يکی گدا يکی فقير و ديگری ثروتمند شدن

135
آيا در عالم ذر و الست از انسان ها امتحان گرفته اند که يکی شاه يکی گدا يکی فقير و ديگری ثروتمند شدن
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده