فصل دوم سوره مهر

297
جنگ خیلی صبور است؛ در برابر گریه مادرها، در برابر چشمهایی که سالهاست به در خشک شده اند، مگر رفته ای برگردد. جنگ صبور است در مقابل فریاد شکسته در گلوی زخمیها یا داغها و مویه ها. جنگ چیزی نمی گوید تنها مدتها تماشا میکند. شاید جنگ آنقدر اتفاق ریز و درشت میبیند که اصلا نمیداند برای کدام یک دهان باز کند. اما سرنوشت محتوم همه ی رازها این است که روزی فاش شوند. راز جنگ و دیده های آن هم به مرور فاش میشوند. جنگ بالاخره وقتی سکوت شد و مادران از قبرستانها برگشتند یا چشم انتظارها ناامید شدند، بالاخره زبان باز میکند. حرف میزند. بغضش میترکد و گاهی هم فریاد میزند.
جنگ خیلی حرفها برای گفتن دارد. جنگ ایران و عراق شاید بیشتر از بسیاری از جنگها حرف داشته باشد. سوره مهر قلم و کاغذش را برده پهن کرده و چشم در چشم جنگ خیلی از حرفهایش را روی کول کاغذ رسانده به دست ما.
روزآهنگ مفتخر است به راحت ترین روش در بستر نت و خرید اینترنتی کتاب، داستانهای سوره مهر را به دست شما برساند.
https://roozahang.com/Publisher/5767/
souremehr
souremehr 0 دنبال کننده