ائمه عليهم السلام مظهر صفات خداوند هستند و با غضب داشتنشان در جنگ منافات ندارد

111
ائمه عليهم السلام مظهر صفات خداوند هستند و با غضب داشتنشان در جنگ منافات ندارد
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده