✅دکتر فخرالدین سیفی .✅به جوانان اعتماد کنید .

236
✅به جوانان اعتماد کنید .
✅هرجا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل امکانات را ، در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم. .
✅گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست و اعتماد به جوانان می باشد.
. ✅شما مردم عزیز به جوانان اعتماد دارید ؟؟ .‌
.‌✅دکتر فخرالدین سیفی .
✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .
drfakhredinseyfi @.‌:اینستاگرام
fakhredinseyfi.com :.وب سایت