آموزش استخدام حسابداری -شروع کار حسابداری یا حسابرسی کدام بهتر است ؟

372
آموزش استخدام حسابداری -شروع کار حسابداری یا حسابرسی کدام بهتر است ؟
آیا شما کار خود را از حسابرسی شروع کرده اید یا حسابداری ؟ به نظر شما کدامیک بهتر است ؟ نظر استاد بهروزی را در این مورد بشنوید .