دیرین دیرین - مافیای آموزشی

429
این مافیای کنکور و مافیای آموزشی، کیا هستن که حتی زور سه تا قوه هم بهشون نمیرسه!