دیرین دیرین - پارگی ترامپ

3,707
این قسمت : پارگی ترامپ
فکر یه چاره کردم، بهونه دوباره کردم، برجامو پاره کردم!