ویدیو گل و پاس گل سامان قدوس برای برنتفورد

18
گل دوم برنتفورد به شفیلد ونزدی توسط سامان قدوس در دقیقه 74
گل سوم برنتفورد به شفیلد ونزدی با پاس گل سامان قدوس در دقیقه 83
Milad Beiki
Milad Beiki 332 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.