کریم بوذر جمهری اولین نظامی شهردار بی سواد تهران قدیم در دوره رضا خان

19
خاطرات رضاخانی و اولین شهردار نظامی تهران قدیم
بز بزی
بز بزی 0 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.