روايتی صحيح السند در کتب اهل سنت که ابوبکر اعتراف ميکنه که خانواده پيامبر از ايشان ارث می برند

113
روايتی صحيح السند در کتب اهل سنت که ابوبکر اعتراف ميکنه که خانواده پيامبر از ايشان ارث می برند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده