• 133

    توجه به لحن، نه کلمات

    باید مراقب لحنی باشیم که با دیگران صحبت می کنیم

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی