• 626

    دیرین دیرین - برو برو

    این قسمت : برو برو آقای رئیس جمهور، مدیران ضعیف و ناکارآمد را کنار بگذارید!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی