• 43

    دیدگاه علمای اهل سنت در رابطه با دست راست و چپ داشتن خداوند

    دیدگاه علمای اهل سنت در رابطه با دست راست و چپ داشتن خداوند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی