وقتی با همه مشکلات عاشق کاری هستید که میکنید

252
حتی در سختترین لحظات هم سعی کنید از کاری که میکنید لذت ببرید
سنیت
سنیت 0 دنبال کننده