• 54

    تفسیر حدیث با وجود ایمان هیچ عملی زیان ندارد و با وجود کفر هیچ عملی ضرر ندارد - استاد محمدی

    تفسیر حدیث با وجود ایمان هیچ عملی زیان ندارد و با وجود کفر هیچ عملی ضرر ندارد - استاد محمدی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی