دام زنده

166
پرورش گوسفند در مراتع و بصورت ارگانیک متاسفانه امروزه گوسفندان را در اتاقک های تاریک و بدون نور و با تغذیه فراوان رشد میدهند که اینگونه دام ها نه تنها کیفیت نداشته بلکه موجب مریضی افراد نیز میگردد. گوسفندان ما در مراتع استان به صورت طبیعی پرورش پیدا میکنند و از نظر کیفیت در بالاترین کیفیت خود میباشند. پیروزی و امام حسین و محدوده:33108263 مناطق شرق تهران :77930049 مناطق جنوب و جنوب شرقی :55962662