داغترین‌ها: #انتخابات

12 واریاسیون در دو ماژور

212
12 Variations in C Major on Ah vous dirai-je, maman, K. 265
Natalie Schwamova
0:06 Theme
0:37 Variation 1
1:06 Variation 2
1:34 Variation 3
2:08 Variation 4
2:36 Variation 5
3:04 Variation 6
3:31 Variation 7
3:59 Variation 8
4:44 Variation 9
5:10 Variation 10
5:39 Variation 11
7:20 Variation 12
Piano
Piano 1 دنبال کننده