محافظ نما HADID SILAN

235
HADID SILAN
محافظ نما
نوعی ماده با بنیان سیلان سیکلوکسان می باشد که با استفاده از خاصیت موینگی بستر به درون لوله های مویین مقاطع مورد اجرا نفوذ کرده و با ترکیب با رطوبت یا بخار آب موجود تشکیل پلی سیلوکسان را می دهد فرایند اخیر باعث از بین بردن جذب سطحی آن شده و بستر خود را بدون تغییر رنگ در مقابل نفوذ آب و عوامل فرساینده جوی مقاوم می سازد.این ماده همچنین از ورود ذرات آلاینده معلق به داخل منافذ نما جلوگیری کرده و در نتیجه تغییر رنگ یا آلودگی سطحی به وجود نمی آید. این ماده در دو نوع محلول در آب و محلول در حلال های غیر قطبی عرضه می شود.www.hadidfam.com

hadid fam sanat

2 هفته پیش
http://www.hadidfam.com