• 70

    توضیح معنی as long as با سهیل سام

    یکی از زمان هایی که از عبارت as long as استفاده می کنیم برای رساندن معنی تا زمانی که به طرف مقابل است.در ویدئو این موضوع با مثال توضیح داده شده که به فهم بهتر معنی as long as کمک می کند. یادگیری زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی