حقایق معنوی 2 - کالبد اختری و خروج روح از بدن

1,416
واقعیت معنوی «سفری به درون » - قسمت دوم - کالبد اختری و خروج روح از بدن. مجموعه واقعیت معنوی سفری است به درون. سفری است منحصر به فرد. سفری پربار که به شما دانش و برکت خواهد بخشید و زندگی شما را تغییر خواهد داد.