تجارت فروش ذرت توسط ترامپ حتی به مرودشت شیراز هم رسید

327