آموزش حسابداری انواع بهای تمام شده

342
آموزش حسابداری انواع بهای تمام شده
خیلی از حسابداران تصور می کنند که بهای تمام شده فقط مختص شرکتهای تولیدی است ، در حالی که این موضوع در شرکتهای غیر تولیدی نیز رایج است . در این کلیپ نسبت به معرفی آن شرح داده شده است .