آموزش حسابداری رایگان - اندوخته در حسابداری یعنی چه ؟

288
آموزش حسابداری رایگان - اندوخته در حسابداری یعنی چه ؟
در پایان سال مالی ، حسابدار نسبت به ثبت اندوخته ها اقدام می کند ، این مورد در این فیلم تشریح شده است .