شیر پاستوریزه یا سنتی؟

5
حتما تو هم زیاد شنیدی که شیر پاستوریزه هیچ خاصیتی نداره و باید شیر سنتی بخوری.
یا شنیدی که شیر پاستوریزه نه تنها خاصیتی نداره که ضرر هم برای سلامتی داره
تو این ویدیو کامل درباره این موضوع صحبت کردم