من فخرالدین سیفی کاندید یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز میخواهم با شما مردم شریف عهد و قسم ببندم .

310
✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .