• 772

    نمونه‌هایی از همزیستی‌های حیرت‌انگیز

    خرچنگ و شقایق دریایی نمونه دیگر از روابط همزیستی بین خرچنگ منزوی و شقایق دریایی دیده می‌شود. شقایق دریایی پشت خرچنگ منزوی می‌نشیند و در کف دریا از این سو به آن سو می‌رود. در حین سواری نیز از شاخکهایش برای قاپیدن غذای خرچنگ استفاده می‌کند. اما فایده این رابطه برای خرچنگ چه می‌تواند باشد؟ شقایق دریایی از خرچنگ منزوی در برابر اختاپوس‌های گرسنه محافظت می‌کند. خرچنگ با آن همه شاخک خاردار روی بدنش احتمالا خیلی با مزاج اختاپوسها سازگار نیست. نکته جالب این است که این همزیستی یک رابطه اتفاقی نیست. در واقع، خرچنگ منزوی به جستجوی شقایق دریایی می‌پردازد تا او را بر پشت خود سوار کند. حتی وقتی که خرچنگ منزوی پوست‌اندازی می‌کند نیز دوباره با چنگک‌هایش یک شقایق دریایی برمی‌دارد و آن را روی کمر خود می‌گذارد. خرچنگ مشت‌زن نیز نوع دیگری از رابطه همزیستی با شقایق دریایی دارد. خرچنگ مشت‌زن، شقایق دریایی را مثل دستکش مشت‌زنی در میان چنگک‌هایش نگه می‌دارد و از شاخکهای خاردار آن برای دفاع در مقابل دشمنان استفاده می‌کند. از طرفی، شقایق دریایی نیز با چرخیدن در اطراف خانه خرچنگ مشت‌زن از غذای اضافی او تغذیه می‌کند.

    12 شهریور 1398 حیوانات
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی