ساخت فیلم گزارش عملکرد ویژه شرکت های و مجمع عمومی 09132133022

110
هنر برتر ارائه دهنده فیلم های گزارش عملکرد برای سازمانها و مجمع عمومی شرکت های سهامی از مرحله فیلم برداری تا تدوین و صدا گذاری تلفن 32687730---همراه09132133022
honarebartar
honarebartar 0 دنبال کننده