• 193

    کم شنوایی هیچگاه خود به خود خوب نمی شود حتی پیشرونده بوده و روزبه روز افت بیشتر می شود؟

    0۲۱۸۸۳۴۳۵۸۴ ۰۹۱۰۹۲۵۹۳۷۷ dr.vahid_moradi@ www.najvaclinic.com www.samakmotahari.com


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی