ام ايمن ابتدا از ابوبکر اقرار بر بهشتي بودن خودش گرفت بعد گفت شهادت ميدم که فدک مال فاطمه هست

156
ام ايمن ابتدا از ابوبکر اقرار بر بهشتي بودن خودش گرفت بعد گفت شهادت ميدم که فدک مال فاطمه هست
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده