نماز استغفار برای نجات از پریشانی و فقر

23
یاحیدرکرار
یاحیدرکرار 7 دنبال‌ کننده
نماز استغفار دو رکعت است که در هر رکعت:
🔻بعد از حمد و سوره قدر (در حالت ایستاده) پانزده مرتبه بگو استعفرالله
🔻در رکوع (بعد از ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده) ده مرتبه استغفرالله
🔻بعد از رکوع (در حالت ایستاده) ده مرتبه استغفرالله
🔻در سجده اول (بعد از ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمده) ده مرتبه استغفرالله
🔻بین دو سجده (در حالت نشسته) ده مرتبه استغفرالله
🔻در سجده دوم (بعد از ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمده) ده مرتبه استغفرالله
🔻بعد از سجده دوم (در حالت نشسته) ده مرتبه استغفرالله