لوله کاروگیت فاضلابی

1
لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت به لوله هایی گفته میشوند که شامل جداره بیرونی با ظاهر موجدار یا حلقه حلقه و لایه داخلی صاف و صیقلی میباشند که برای انتقال سیالات اسیدی و بازی، شبکه های جمع آوری فاضلاب، شبکه های آبرسانی و جمع آوری و انتقال پساب های صنعتی بکار برده می شوند.
لوله کاروگیت قابلیت تحمل فشارهای داخلی را نداشته (حداکثر 1.5 بار) و به عنوان یک کانال زیرزمینی استفاده می شوند که برای شبکه های ثقلی طراحی شده است. سطح بیرونی لوله کاروگیت حلقه به حلقه می باشد.
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.