• نجات کودک اهوازی زیر ماشین

    کودک اهوازی که در حال بازی است پشت خودرویی میرود و صاحب خودرو از روی وی دو بار رد میشود ولی کودک ظاهرا زنده میماند!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی