فرید باقری - محقق و پژوهشگر علائم باستانی-گنجگرام

275
با تکیه بر نیروی خدادادی خود و نیز حمایت همیشگی خداوند بلند مرتبه، این کانال ویدیویی را مجددا افتتاح مینمایم - فرید باقری