آموزش حقوق و دستمزد - سند پرداخت حقوق بیمه و مالیات

547
آموزش حقوق و دستمزد - سند پرداخت حقوق بیمه و مالیات

پس از تنظیم لیست حقوق و ثبت حقوق و دستمزد در هنگام پرداخت حقوق و همچنین پرداخت مالیات و بیمه حسابدار ، سندهای حسابداری صادر می کند که می توانید آن را در این فیلم تجربه کنید .