باب پراکتور - ارزش یک دقیقه

561
برای وقت خودتون ارزش قائل بشید . بدونید که هر دقیقه از زمان شما میتونه ارزش زیادی از نظر مالی داشته باشه . وقت خودتون رو بیخود تلف نکنید و هر دقیقه رو برای پیشفرت و رسیدن به موفقیت به کار بگیرید . سمینار های بیشتر از باب پراکتور و دیگر اساتید موفقیت در سایت ' موفقیت 98 ' | https://success98.ir